مشخصات عمومی
کد: ۹۶۱۰۱۹۳ نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره ورودی محوطه میدان میوه تره بار وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره امور حقوقی اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهی مزایده اجاره  ورودی محوطه میدان میوه تره بار واقع در بلوار شورا 

شهرداری مهاباد در اجرای آئین نامه مالی و معاملات شهرداری ها بند4 مصوبه شماره 17 مورخه ی 19/10/96 شورای محترم اسلامی شهر برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری اجاره سالیانه ورودی میدان میوه و تره بار به منظور ارایه خدمات بهینه و اخذ عوارض ورودی برابر اسناد و مدارک مضبوط در پرونده از قرارماهیانه 000/000/70 ریال و جمع اجاره بهاء سالیانه 000/000/840 ریال به مدت یک سال شمسی را از طریق مزایده عمومی شرکتهای خدماتی  واجد شرایط و اشخاص حقیقی به شرح ذیل واگذار می نماید. 

 1. موضوع مزایده : 

- اجاره ماهیانه عوارض ورودی محوطه میدان میوه و تره بار شهرمهاباد واقع در بلوار شورا شامل اخذ عوارض و مدیریت و نگهداری از محوطه مورد اجاره تعیین عوارض ورودی با تایید شهرداری و تفکیک آن بسته به نوع وسیله نقلیه و سایر هزینه های مصروفی 

 1. زمان فروش اسناد مزایده از تاریخ 28/11/96 لغایت7/12/96 اداره حقوقی و قراردادهای شهرداری مهاباد 
 1. تحویل اسناد و مدارک به حراست شهرداری تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 9/12/96
 2. زمان بازگشایی پاکت : ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه مورخه 10/12/96 در اتاق جلسات شهرداری باز و مفتوح می گردد . 
 3. متقاضیان و پیشنهاد دهندگان می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی و معرفی نامه و تحویل فیش واریزی به مبلغ 000/000/2 ریال به شماره حساب 60/99999 نزد بانک سپه مرکزی به نام شهرداری مهاباد ، را تحویل اداره حقوقی و قراردادها نمایند و اسناد را دریافت دارند . 
 4. به پیشنهاداتی که کمتر از قیمت پایه بوده یا ناخوانا یا فاقد سپرده ، بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
 5. در صورت صلاحدید اعضائ کمیسیون ، مزایده به صورت حضوری برگزار خواهد شد لذا حضور کلیه شرکت کنندگان الزامی است . 
 6. سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در مزایده تا انجام قطعی معامله یا برنده مزایده در حساب شهرداری نگهداری خواهد شد در صورت انصراف برنده مزایده (پس از اعلام نتیجه قطعی)سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و امتیاز به نفر بعدی واگذار خواهد شد . 
 7. شرکت کنندگان در مزایده باید تبصره 3 ماده 22 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و همچنین بند (و) ماده 10 قانون وظیفه را رعایت نمایند . 
 8. کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد دهندگان مختار خواهد بود و حق ادعا و اعتراض را شرکت کنندگان در این راستا را تحت هیچ شرایطی ندارند . 
 9. برنده مزایده موظف می گردد قبل از امضاء قرارداد می بایستی هزینه اجاره بهاء یکسال را نقداً به حساب شهرداری واریز و رسید آن را به امور قراردادها تحویل نماید.  در صورت خودداری از تنظیم قرارداد یا عدم  پرداخت اجاره بهاء نقداً، سپرده شرکت در مزایده ایشان ضبط و قراردادبا نفر دوم یا سوم منعقد برابر قانون برگزاری مزایدات و مناقصات تنظیم می گردد .
 10. پیشنهاد دهنده می تواند مبلغ 5 % قیمت پایه پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 01/55555 به نام شهرداری نزد بانک سپه مزکزی واریز و فیش واریزی را به ضمیمه فرم پیشنهادی را در موعد مقرر تحویل شهرداری نمایند یا اینکه ضمانت نامه بانکی یا چک بین بانکی نیز با رعایت مقررات مالی اقدام نمایند . 
 11. کلیه هزینه های مربوط به آگهی مزایده و نشر در روزنامه رسمی و هزینه های مصرفی مورد اجاره و کلیه امکانات موجود صحیح و سالم تحویل برنده مزایده می گردد و هر گونه خرابی و استهلاک و هزینه های مصروفی و غیره در زمان قرارداد و تسویه حساب ادارات در عهده ایشان می باشد . مضافاً کلیه هزینه جاری و مصروفی ورودی  کلاً در عهده مستأجر می باشد 0
 12. صاحبان امضاء شرکتهای خدماتی تحت هیچ شرایطی حق تفویض اختیار یا ارایه وکالتنامه به اشخاص ثالث را جهت شرکت در مزایده ، امضاء اسناد مزایده و عقد قرارداد و اجرای مزایده نداشته و ندارند در صورت وجود مورد فوق اعضاء کمیسیون اختیار رد پیشنهاد را قبل و بعد از باز نمودن پاکت قیمت دارند و هرگونه ادعایی و اعتراضی از نامبردگان سلب و ساقط می گردد. اشخاص حقیقی نیز شخصاً و اصالتاً می بایستی در جلسه حضور یافته و نمایندگی وکالت به اشخاص غیر مورد قبول نبوده و نمی باشد و همانند مقررات بند 14 رفتار می گردد. 
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 07/11/1396 مهلت دریافت اسناد: 09/12/1396
مهلت تحويل پیشنهادات: 09/12/1396 تاريخ بررسی پیشنهادات: 10/12/1396
تاریخ انقضاء: 10/12/1396
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0