مشخصات عمومی
کد: 6 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده فروش یک دستگاه موتور سیکلت شهرداری برابر مشخصات ذیل: (مرحله دوم) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره ی حقوقی و قراردادهای شهرداری اسناد فراخوان: ارسال نشده است
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 15/01/1397 مهلت دریافت اسناد: 21/01/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 21/01/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 22/01/1397
تاریخ انقضاء: 22/01/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0