مشخصات عمومی
کد: 7 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: فراخوان ثبت نام مسابقه طراحی نشانه (آرم ) برای شهرداری و سازمان حمل و نقل درون شهری مهاباد(مرحله اول ) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره ارتباطات شهرداری اسناد فراخوان: ارسال نشده است
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 15/01/1397 مهلت دریافت اسناد: 05/02/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 05/02/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 08/02/1397
تاریخ انقضاء: 08/02/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0