مشخصات عمومی
کد: 21 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره محل پارکینگ روباز واقع در ضلع غربی مجتمع تجاری ساحل (مرحله اول ) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: ارسال نشده است
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 20/04/1397 مهلت دریافت اسناد: 31/04/1397
مهلت تحويل پیشنهادات: 31/04/1397 تاريخ بررسی پیشنهادات: 01/05/1397
تاریخ انقضاء: 01/05/1397
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0