چهارشنبه, 31 مرداد 1397

 

 

پورتال شورای اسلامی شهر مهاباد به آدرس زیر انتقال یافت:

http://mahabadcity.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0