Tuesday, September 29, 2020
  • time : 9:43:0
  • Date : Thu Oct 17, 2019
◽️كارگروه تنطیم بازار شهرستان مهاباد باحضور ادارات ذیربط در اتاق جلسات فرمانداری تشكیل جلسه داد.
◽️کارگروه تنطیم بازار شهرستان مهاباد باحضور ادارات ذیربط در اتاق جلسات فرمانداری تشکیل جلسه داد.

کارگروه تنطیم بازار شهرستان مهاباد باحضور ادارات ذیربط در اتاق جلسات فرمانداری تشکیل جلسه داد.
🔺 اعلام آمادگی ادارات شهرداری، شبکه بهداشت و شبکه دامپزشکی به منظور گشتهای مشترک در خصوص عرضه فرآورده های گوشتی غیربهداشتی و مرغ زنده
🔺 نظارت و بررسی اسطبل های موجود در محدوده شهری
🔺پیگیری و اجرای مصوبات قبلی از محورهای مورد بحث این جلسه بود

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0