Monday, July 6, 2020
  • time : 13:39:49
  • Date : Sat Nov 30, 2019
بیست و یكمین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ در مدرسه سید یوسف شریفی واقع در پشت تپ برگزار شد
بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ در مدرسه سید یوسف شریفی واقع در پشت تپ برگزار شد

  بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ در مدرسه سید یوسف شریفی واقع در پشت تپ برگزار شد

🔺 در این مانور توان خدمات رسانی فوری دستگاهها و نهادهای امداد رسان، در زمان حوادث اجرا شد.
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0