Friday, April 10, 2020
  • time : 12:47:55
  • Date : 3/26/2020
پیام تبریك شهردار مهاباد به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی ایران
پیام تبریک شهردار مهاباد به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی ایران

پیام تبریک شهردار مهاباد به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی ایران
 
🖊بە نام خداوند جان و خرد 

اختصاص یک روز از تقویم ملی ایران تحت عنوان روز ملی ھنرھای نمایشی کە ھمزمان است با ٧ فروردین روز جھانی تئاتر؛ نشانگر اھمیت و اعتبار ھنر کھن و ھمچنان زندەی تئاتر است. پاسخ بە این پرسش کە چنین اعتبار و اھمیتی از کجا نشات می گیرد می تواند راھگشای بسیاری مسائل بوده ودرآمدی باشد بر شناخت ریشەی آسیب ھا در جامعەی ما که در این میان بخشی از پاسخ در مفھوم شھر و معناھای پس این مفھوم نھفتە است.

◽️ شھر بە مثابە پیکرە و ساختاری فرھنگی، ماھیت و ھویت خویش را در عرصەی فرھنگ می یابد و متجلی می کند. از سوی دیگر توسعەی ھمە جانبەی جوامع از جنبەھای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جز بر پایەھای توسعەی فرھنگی نمی تواند شکل گیرد. 
تاسیس، بسط و قوام نھادھای مقبول اجتماعی و تقویت جایگاە و کارکرد این نھادھا در سطح جامعە و در میان شھروندان در ذات خود منجر بە شروع زنجیرەای از تاثیر و تاثر پذیرفتن ھای ماندگار می شودکه یکی از راه ھای مطمئن رسیدن بە توسعە است. 
طبیعتا نھادھای رسمی جامعە کە ظاھرا از مفھوم فرھنگ بەدورند، نقش و کارکرد پر اھمیتی در نیل بە این ھدف داشتە و شورای شھر و شھرداری، با توجە بە نفوذ عمیق شان در لایەھای متفاوت اجتماعی از مھمترین این نھادھای رسمی جامعەمحسوب می شوندکەبا پر کردن فاصلەی طبیعی میان ساختار حاکمیتی و مردم می توانند فرھنگ را بە جایگاە مقبول و ایدەال خویش ارتقا دھند.

در این میان ھنر فرھنگ ساز و انسان پرور تئاتر کە بر پایەھای گفتگو، انسان باوری و مردم سالاری شکل و انسجام یافتە است، نیازمند توجھی عمیق و جدیست. بر ماست کە آسیب ھای برآمدە از عدم توجە جامعە بە فرھنگ و ھنر را رفع نمودە و با تامین خواست ھا و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم قدم در راە توسعەی تئاتر در میان شھروندان برداریم کە توسعەی تئاتر، توسعەی انسان و جامعە را بە ھمراە دارد.

اینجانب ضمن تبریک روز ملی ھنرھای نمایشی و روز جھانی تئاتر بە تمامی ھنرمندان راستین این عرصەی خطیر اعلام می دارم شھرداری مھاباد در راستای سوگیری فرھنگی دور پنجم شورای اسلامی شھر، این ضرورت و نیازھا را درک نمودە ودر کنار توجە بە دیگر جنبەھا و مسائل مبتلابە شھر ،تمام توان خود را در جھت حمایت از فرھنگ و ھنر بە خصوص ھنر تئاتر معطوف می دارد و در این میان تامین و تاسیس زیربناھای لازم فرھنگی و ھنری و حمایت از برگزاری رویدادھای موثر ھنری را در سرلوحەی اھداف خود قرار دادە است.

▫️کامران فاتح➖شهردار مھاباد
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.0.0
    V5.5.0.0