Friday, June 18, 2021
  • time : 10:32:29
  • Date : Tue Jun 01, 2021
    /  5
"توسعه پایدار یعنی :هماهنگی و سازگاری با محیط زیست"
"توسعه پایدار یعنی :هماهنگی و سازگاری با محیط زیست"

"توسعه پایدار یعنی :هماهنگی و سازگاری با محیط زیست"

🔰به منظور مبارزه با آفات و بیماری های درختان سطح شهر: بامداد سە شنبە مورخەی ١١ خردادماە ١٤٠٠; درختان منطقەی آزادگــان و مــکریان توسط همکاران واحد فضای سبز شهرداری مهاباد سم پاشی گردید.
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0