Wednesday, September 28, 2022
  • time : 11:52:12
  • Date : Thu Aug 18, 2022
    /  4
جلسه بررسی اقدامات حوزە معاونت خدمات شهری شهرداری مهاباد
جلسه بررسی اقدامات حوزە معاونت خدمات شهری شهرداری مهاباد

به گزارش ادارەی ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد:
عصر روز چهارشنبە مورخەی ٢۶ مردادماە ١٤٠١ جلسەای با محوریت بررسی اقدامات و ارائەی گزارشات حوزه معاونت خدمات شهری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین واحدهای مربوطه شهرداری در محل سالن اجلاس شورای اسلامی شهر برگزار شد.

در این جلسه گزارش اقدامات صورت گرفته در حوزه های خدمات شهری توسط مسئولین ذیربط ارائه گردید و تصمیمات لازم در راستای رفع مشکلات اتخاذ گردید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0