مشخصات عمومی
آگهی مزایده اجاره محل پارکینگ روباز واقع در ضلع غربی مجتمع تجاری ساحل )سورچی ( در سال 98 ) مرحله سوم (
5
مزايده
اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/06/02
1398/06/09
1398/06/09
1398/06/10
1398/06/10
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0