مشخصات عمومی
کد: 10 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره ماشین شویی واقع در پایانه مسافربری جنوب )مرحله اول ( وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/06/13 مهلت دریافت اسناد: 1398/06/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/06/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/06/26
تاریخ انقضاء: 1398/06/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0