مشخصات عمومی
کد: 11 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره ورودی محوطه میدان میوه تره بار واقع در بلوار شورا برای سال 98 )مرحله سوم ( وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/06/27 مهلت دریافت اسناد: 1398/07/06
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/07/06 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/07/07
تاریخ انقضاء: 1398/07/07
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0