مشخصات عمومی
کد: 13 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه عمومی (زیرسازی ؛ قیرپاشی ، تهیه آسفالت ،پخش و تراکم آسفالت گرم) ( مرحله سوم نوبت اول ) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت فنی و عمران شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/07/07 مهلت دریافت اسناد: 1398/07/14
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/07/14 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/07/24
تاریخ انقضاء: 1398/07/24
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0