مشخصات عمومی
کد: 15 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي مناقصه اجراي عمليات احداث ساختمان مهمانسراي شهرداري مهاباد (مرحله اول) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/08/04 مهلت دریافت اسناد: 1398/08/18
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/08/18 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/08/28
تاریخ انقضاء: 1398/08/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0