مشخصات عمومی
کد: 16 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي مناقصه اجراي عمليات احداث ساختمان مهمانسراي شهرداري مهاباد (مرحله دوم) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/09/10 مهلت دریافت اسناد: 1398/09/16
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/09/16 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/09/26
تاریخ انقضاء: 1398/09/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0