مشخصات عمومی
کد: 20 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: مزایده نوبت اول واگذاری قطعه زمین واقع در شهرک تارا موسوم به پتوبافی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور املاک شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/09/06 مهلت دریافت اسناد: 1398/09/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/09/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/09/18
تاریخ انقضاء: 1398/09/18
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0