مشخصات عمومی
کد: 21 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: مزایده اجاره جایگاههای کارون و شهرداری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/09/18 مهلت دریافت اسناد: 1398/09/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/09/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/09/30
تاریخ انقضاء: 1398/09/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0