مشخصات عمومی
کد: 25 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره جایگاههای CNG کارون شورا و شهرداری مهاباد در سال 98 (مرحله اول) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/07 مهلت دریافت اسناد: 1398/10/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/10/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/10/18
تاریخ انقضاء: 1398/10/18
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0