مشخصات عمومی
کد: 26 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال 98 ( مرحله اول ) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/14 مهلت دریافت اسناد: 1398/10/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/10/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/10/25
تاریخ انقضاء: 1398/10/25
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0