جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 28 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره جایگاههای CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 89 )مرحله دوم ( وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/21 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/01
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/01 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/02
تاریخ انقضاء: 1398/11/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0