مشخصات عمومی
آگهی مزایده اجاره جایگاههای CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 89 )مرحله دوم (
28
مزايده
اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/10/21
1398/11/01
1398/11/01
1398/11/02
1398/11/02
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0