مشخصات عمومی
آگهي مزایده نوبت دوم
32
مزايده
اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/10/23
1398/11/02
1398/11/02
1398/11/03
1398/11/03
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0