جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 32 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهي مزایده نوبت دوم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: اداره حقوقی و قراردادها ی شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/23 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/02
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/03
تاریخ انقضاء: 1398/11/03
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0