مشخصات عمومی
آگهی مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال ۹۸ مرحله دوم
32
مزايده
امورقرارداها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/11/07
1398/11/17
1398/11/17
1398/11/19
1398/11/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0