جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 32 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت نفت گاز واقع در محوطه پایانه مسافربری شهر در سال ۹۸ مرحله دوم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقرارداها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/07 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/19
تاریخ انقضاء: 1398/11/19
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0