مشخصات عمومی
آگهي مناقصه كليه عمليات خدماتي در سطح شهر مهاباد شامل (تنظيف، حمل زباله، رفت و روب، لايهروبي، برفروبي و ساير امورات خدماتي در شهر مهاباد) (مرحله سوم) نوبت دوم
33
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/11/27
1398/11/30
1398/11/30
1398/12/02
1398/12/02
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0