جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 33 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي مناقصه كليه عمليات خدماتي در سطح شهر مهاباد شامل (تنظيف، حمل زباله، رفت و روب، لايهروبي، برفروبي و ساير امورات خدماتي در شهر مهاباد) (مرحله سوم) نوبت دوم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/27 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/02
تاریخ انقضاء: 1398/12/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0