جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 34 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره بوفه پارک بلوار پرستار در سال 98 (مرحله دوم ) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/01 مهلت دریافت اسناد: 1398/12/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/12
تاریخ انقضاء: 1398/12/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0