مشخصات عمومی
آگهی مزایده اجاره بوفه پارک بلوار پرستار در سال 98 (مرحله دوم )
34
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/12/01
1398/12/11
1398/12/11
1398/12/12
1398/12/12
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0