مشخصات عمومی
آگهي مناقصه حفظ و نگهداري و توسعه و آبياري فضاي سبز شهر مهاباد (مرحله دوم)
35
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/12/10
1398/12/15
1398/12/15
1398/12/25
1398/12/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0