مشخصات عمومی
کد: 36 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره بوفه پارک بلوار پرستار در سال 89 )مرحله سوم ( وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/15 مهلت دریافت اسناد: 1398/12/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/26
تاریخ انقضاء: 1398/12/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0