شنبه, 29 شهريور 1399
مشخصات عمومی
آگهی مزایده اجاره بوفه پارک بلوار پرستار در سال 89 )مرحله سوم (
36
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/12/15
1398/12/25
1398/12/25
1398/12/26
1398/12/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0