مشخصات عمومی
کد: 41 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی_مناقصه__بتن_ریزی_معابر_سطح_شهر_مرحله وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: عمران اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/01/23 مهلت دریافت اسناد: 1399/02/05
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/02/05 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/16
تاریخ انقضاء: 1399/02/16
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0