مشخصات عمومی
کد: 45 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر مهاباد وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/01/24 مهلت دریافت اسناد: 1399/01/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/01/29 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/08
تاریخ انقضاء: 1399/02/08
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0