مشخصات عمومی
کد: 44 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه_عمومی_قیرپاشی_تهیه_آسفالت_پخش_و_تراکم_آسفالت_گرم_شهرداری وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/02/23 مهلت دریافت اسناد: 1399/02/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/02/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/03/10
تاریخ انقضاء: 1399/03/10
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0