مشخصات عمومی
آگهی_تجدید_مناقصه_عمومی_اجرای_عملیات_بتن_ریزی_معابر_سطح_شهر_مهاباد
58
مناقصه
عمران
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/04/01
1399/04/07
1399/04/07
1399/04/17
1399/04/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0