سه‌شنبه, 7 تير 1401
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي اجراي عمليات جدولگذاري،هدايت آبهاي سطحي و اصلاحات ترافيكي معابر سطح شهر)مرحله اول(
١٥٤٣٠
مناقصه
معاونت فني وعمراني شهرداري
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1400/11/02
1400/11/02
1400/11/02
1400/11/02
1400/11/02
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0