مشخصات عمومی
آگهي مناقصه مرحله سوم خريد مصالح شكسته ، مصالح اساس (بيس) معابر
1136
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/09/06
1401/09/06
1401/09/06
1401/09/06
1401/09/06
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0