چهارشنبه, 15 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۲۲:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 
به گـــزارش اداره ارتباطات شـــهرداری و شورای اســـلامی شهر، كامــران فــاتـــح شــــهردار مــهاباد در خصـــوص ســـاخت و ساز غیر مـــجاز در محـــوطه ی حیاط مـــسجد شاه درویـــش اظهار داشـــت:
به گـــزارش اداره ارتباطات شـــهرداری و شورای اســـلامی شهر، کامــران فــاتـــح شــــهردار مــهاباد در خصـــوص ســـاخت و ساز غیر مـــجاز در محـــوطه ی حیاط مـــسجد شاه درویـــش اظهار داشـــت:

 به گـــزارش اداره ارتباطات شـــهرداری و شورای اســـلامی شهر، کامــران فــاتـــح شــــهردار مــهاباد در خصـــوص ســـاخت و ساز غیر مـــجاز در محـــوطه ی حیاط مـــسجد شاه درویـــش اظهار داشـــت:

🔹پیرو پیگیـــری های شــورای اســـلامی شهر و برابر بازدیـــد کارشنـــاسان شهـــرداری از اداره ی تخلفات ساخـــتمانی و معاونـــت شهرسازی، ســـاخت و ساز صــــورت گرفته در داخل محوطه حیاط مســـجد شاه درویــش در دو قسمت مجزا بوده که یـــکی از قسمت ها در مرحله کرسی چینی فنداســـیون به مساحت ۱۱۰ متر مربع و قســـمت دوم در مرحـــله دیوارهای طرفین طبقه همـــکف بدون پوشــش سقف به مساحــت ۶۵ متر مربع فاقـــد مجوزهای قانونی از ادارات مربوطه ی میــراث فرهنگی ، اداره اوقاف شهرســــتان و شـــهرداری می باشد.

 🔹لذا پرونـــده به کمــیسیون ماده صد ارجاع و طی حـــکم شماره ۱۵۶۶/۹۸  مورخه ۹۸/۶/۲۴ کمیسیون مذکور با لحاظ جـــمیع جهات از جـــمله عدم مجوزهـــای قانونی و ثـــبت مسجد شاه درویـــش در آثار مــیراث فرهنگی ، رای به تخریب صـــادر و شــهرداری نیز برابر حکم صــادره طی نامه ی  ۹۸/۲/۰۱/۱۲۷۵۷/ص مورخه ۹۸/۷/۲ به اداره ی اوقاف شهرستان خواهان تخریب ابنــیه غیر مـــجاز شده است که متاســـفانه برابر گزارشات واصـــله تاکنون اقدامی در این راستا صــورت نگرفته است. لذا از اداره ی اوقــــاف شهرستان درخواست می شود نسبت به اجرای حکـــم صادره کمیـــسیون ماده ۱۰۰ اقــدام لازمه با عــنایت به ضــرب الاجل تعـــیین شده ، مــبذول نمایند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0