• ساعت : ۱۱:۲۸:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ 
تشكـــیل جلــسه كارگــروه اجــتماعی، فرهنــگی و ســلامــت شهرســتان مــهاباد//
تشکـــیل جلــسه کارگــروه اجــتماعی، فرهنــگی و ســلامــت شهرســتان مــهاباد//

🌐به گــزارش اداره ارتبــاطات شـــهرداری ؛ این جلــسه صـــبح امـــروز چهارشــنبه ،مورخــەی ٩ شـــهریورماه ١٣٩٩ به ریاســـت صنـــعتی معــاون برنـــامه ریزی فرمانــداری،نماینـــدە شـــهرداری، مسئولیــن ادارات و کــــارشناسان بهـــداشتی، نهــادهـــای نظامی و انتـــظامی، در ســـالن جلــسات فرمانـــداری مهـــاباد؛ بـــا محـــوریت فــــرهنگ و ارتقای ســـلامت جامعه ;برگـــزار شـــد.

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0