• ساعت : ۱۰:۳۹:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ 
بـــررســی مشكلات پروژه پاركیــنگ طبقاتی مجتـــمع تجـــاری ساحل(تــاناكورای خـــرده)
بـــررســی مشکلات پروژه پارکیــنگ طبقاتی مجتـــمع تجـــاری ساحل(تــاناکورای خـــرده)

بـــررســی مشکلات پروژه پارکیــنگ طبقاتی مجتـــمع تجـــاری ساحل(تــاناکورای خـــرده)

🌐به گـــزارش اداره ارتــباطات شــهرداری ؛ این جلســه روز شــنبه مورخــەی ١٢ مهــــرماە ١٣٩٩ به ریاســـت مــعاونت استــانداری و فرمانـــدار ویژە شــهرستان مـــهاباد، سرپرســت شهــرداری،کارشنـــاسان عمرانی و حقـــوقی شهـــرداری، پیمانـــکار مربوطــه با محـــوریت بررســـی مشـــکلات حقـــوقی و صنـــفی پــروژه; در سالـــن جلســات فرمانـــداری برگزار گـــردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0