• ساعت : ۸:۵۳:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ 
    /  2
ســتاد تنظــیم بـــازار شهرســتان مهــاباد تشــكیل جلســـه داد/
ســتاد تنظــیم بـــازار شهرســتان مهــاباد تشــکیل جلســـه داد/

به گــزارش اداره ارتبــاطات شهـــرداری; 
جـــلسه ســتاد تنظیـــم بــازار شهـــرستان، روز یـــك شنبـــه ١٣ مهـــرماە ١٣۹۹ با حــضور معــاونت استــانداری و فـــرماندار ویـــژه شهرستـــان، سرپرســت شـــهرداری، مسئــولین ادره صنعــت، مــعدن و تجـــارت، نماینـــده اتــاق اصــناف و ســـایــر ادارات، در ســـالن جلســـات فرمانــداری با محــوریت کنتــرل قــیمت هــا،تشـــکیل شـــد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0