يکشنبه, 5 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۲۷:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ 
تشــكیل جلــسه داخلــی ســتاد پیشگیری و مــبارزه با كـــرونا ویروس شـــهرداری
تشــکیل جلــسه داخلــی ســتاد پیشگیری و مــبارزه با کـــرونا ویروس شـــهرداری

بە گــزارش اداره ارتبــاطات شـــهرداری; 
این جلــسه ،صــبح امــروز پنج شنبـــه ٢٤ مهــرماە ١٣٩٩ با حــضور مســئولین واحــدها و سازمانهــای تابــعە به ریاســت مهـــندس محــمدنـــژاد سرپرســت شـــهرداری مــهاباد؛ در ســالن جلسات ایــن ادارە تشــکیل شــد.

▫️محــوریت مــورد بحـــث این نشــست؛
 ارائــه راهکــارهای لازم بـــرای مقــابله با شــیوع ایــن ویروس و هــماهنگی بیشتــر واحدهای اجرایــی شــهرداری در راســتای خدمت رســانی هر چە بیـــشتر بە همـــشهریان و تــلاش برای مبـــارزه با کروناویروس بــود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0