• ساعت : ۱۰:۵۲:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ 
بازدید مسئولان شهرستان از سایت پیربلە
بازدید مسئولان شهرستان از سایت پیربلە

🌐به گــزارش ادارەی ارتبـــاطات شهــرداری مهـــاباد;
روز یــک شنــبە مورخەی ٨ فــرودیــن مــاە ١٤٠٠; با حضـــور صنـــعتی معــاون برنامــه ریزی فرمـانداری، مسئــولان واحــدهای تابعـــەی شهـــرداری و سایر مسئــولین دســتگاە های ذیــربط شهرســتان از ســایت ویــژە نگـــە داری ســگ های بلاصاحــب واقع در "روستــای پیربلە" بازدیــد کردند.

➖در ایـــن بازدیــد نماینــدگان انجمــن حمـــایت از حیــوانات; ضــمن ارائـــه گزارشـی از وضعیــت موجـــود و مشکلات سایــت فــعلی، پیشنهـــاداتی برای سامانـدهی سایـت مــذکور و رفـــع معــضل سگهــای بلاصاحــب در سطح شـهر اظهــار نمــودند و خواهـــان مســاعدت و همکاری بیشـــتر اعضـــای کارگــروه شهرســـتان شــدند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0