چهارشنبه, 13 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۶:۴۸:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ 
در جلســـه ســتاد تنظــیم بـــازار شــهرستان مــهاباد نرخ كــرایە حمل و نقل عمــومی اعلام شد
در جلســـه ســتاد تنظــیم بـــازار شــهرستان مــهاباد نرخ کــرایە حمل و نقل عمــومی اعلام شد

🌐 به گزارش اداره ارتبــاطات شهـــرداری؛
جـــلسه ســتاد تنظــیم بازار شهـــرستان، امروز یک شـــنبه ٩ خــردادماە ١٤٠٠: بــا حضــور مســئولین ادارات ســطح شــهر در سالن جلســـات فرمانداری تشـــکیل گردیــد.

🔺در این جــلسه به اســتناد بازگشــت نامـەی بە شمــارە ١٤٠٠/٢/٠١/٠٤ مورخــەی ١٤٠٠/٠١/٠٥ شهـــرداری مهــاباد در خصــوص افزایــش نرخ کــرایه حمــل و نقل عمــومی حســب تفویــض اخــتیار شمــاره ١٤/١٤٠٠/٧٦٢ مــورخ ١٤٠٠/٠١/١٢ استانــدار محتــرم و تصــمیم امروز ستــاد; نرخ کــرایە عمل و نقل عمــومی  سطــح شهرســتان به شــرح زیر افزایــش یافــت.

▫️کرایه تاکسی‌های گردشکی، خطی و ون ١٨٠٠ تومان

▫️تاکسی تلفنی ٥٠٠٠ تومان

▫️مرکز ١٣٣/ ٦٥٠٠ تومان

▫️کرایه کلیه تالارهای سطح شهر ٥٠٠٠ تومان

▫️اتوبوس، میدل‌باس و خطوط شهری ٦٥٠ تومان

▫️اتوبوس و ون خانگی و روستای یوسفکند ١٣٠٠ تومان

▫️اتوبوس روستای دریاس و اگریقاش ١٥٠٠ تومان

▫️کمیسیون دریافتی دفاتر تاکسی‌های تلفنی ١٢٠٠٠ تومان 

▫️مرکز آنلاین تاکسی ١٨٣٠، شش هزار تومان و به ازای هر کیلومتر اضافی ١٠٠٠ تومان خواهد بود.
 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0