چهارشنبه, 6 مهر 1401
  • ساعت : ۱۱:۵۱:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ 
    /  2
آگهی مرحلە دوم مزایدە "بوفە پارك بلوار پرستار در سال ١٤٠١"
آگهی مرحلە دوم مزایدە "بوفە پارک بلوار پرستار در سال ١٤٠١"

آگهی مرحلە دوم مزایدە "بوفە پارک بلوار پرستار در سال ١٤٠١" در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار شد.

شمارە مزایدە در سامانه ستاد:       ۵۰۰۱۰۰۵۷۶۶۰۰۰۰۰٨

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0