Thursday, May 30, 2024
  • time : 08:15
  • Date : Sun May 12, 2024
در دل شهرها، جایی كه زندگی می‌جوشد، پسماندها روایتی از روزمرگی‌ها می‌بافند.

 در دل شهرها، جایی که زندگی می‌جوشد،
پسماندها روایتی از روزمرگی‌ها می‌بافند.

تفکیک پسماندها از مبدا، کلیدی است برای فردا، که زمین را از بار سنگینی‌ها می‌رهاند.

▫️تفکیک پسماند، نه فقط وظیفه، بلکه هنر است، هنر زیستن با طبیعت، نه بر ضد آن.

▫️با هر قدم کوچک، میراثی برای نسل‌ها می‌سازیم و زمین را به عنوان خانه‌ای پایدار، پاس می‌داریم، بیایید با هم، دست در دست هم، این مسیر پایدار را بپیماییم.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0