مشخصات عمومی
کد: 8 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابرسطح شهر ) مرحله اول( وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: معاونت فنی و عمران شهرداری اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/06/11 مهلت دریافت اسناد: 1398/06/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/06/17 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/06/26
تاریخ انقضاء: 1398/06/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.0.0
V5.5.0.0