مشخصات عمومی
آگهي مناقصه حفظ و نگهداري و توسعه و آبياري فضاي سبز شهر مهاباد (مرحله اول)
33
مناقصه
امورقرارداها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/11/20
1398/11/20
1398/11/26
1398/12/06
1398/12/06
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0