يکشنبه, 13 اسفند 1402
مشخصات عمومی
آگهي مزايده اجاره ورودي محوطه ميدان ميوه و تره بار
١٥٠٧٥
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1400/10/22
1400/10/22
1400/10/22
1400/10/22
1400/10/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0