مشخصات عمومی
آگهی مناقصه عمومی آسفالت خیابانهای سطح شهر مرحله دوم
15976
مناقصه یک مرحله ای
معاونت فني وعمراني شهرداري
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1400/11/11
1400/11/11
1400/11/11
1400/11/11
1400/11/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0