مشخصات عمومی
آگهي مزايده اجاره جايگاههاي CNG كارون و شورا شهرداري مهاباد در سال ١٤٠٠ )مرحله اول (
١٦٨٦٦
مزايده
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1400/11/28
1400/11/28
1400/11/28
1400/11/28
1400/11/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0