مشخصات عمومی
آگهی مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری
1123
مناقصه یک مرحله ای
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/07/30
1401/07/30
1401/07/30
1401/07/30
1401/07/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0