چهارشنبه, 9 آذر 1401
مشخصات عمومی
آگهي مرحله دوم مناقصه عمومي اجراي عمليات ديوار سنگي با سنگ الشه و نماي مالون در محل پروژه اتصال تاج سد به آزادگان
1125
مناقصه
شهرداری مهاباد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/08/10
1401/08/10
1401/08/10
1401/08/10
1401/08/10
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0