سه‌شنبه, 16 خرداد 1402
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي تأمين خودروهاي استيجاري با راننده براي انجام امورات جاري شهرداري مهاباد )مرحله دوم(
12829
مناقصه
امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/08/15
1401/08/15
1401/08/15
1401/08/15
1401/08/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0